Projekt “ROZWIŃ SKRZYDŁA” – NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZENIE

 

 

Projekt „ROZWIŃ SKRZYDŁA” – NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE, którego projektodawcą jest POWIAT OLESKI, realizowany jest od maja 2012r. do grudnia 2012r. w ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU.

 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów ZPE w Dobrodzieniu.

 

Cele szczegółowe:

  • poprawa funkcji psychomotorycznych i intelektualnych,

  • wzrost poziomu rozwoju kompetencji kluczowych,

  • poprawa systemu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego,

  • zwiększenie poziomu równowagi emocjonalnej, poczucia własnej wartości, samoakceptacji,

  • zwiększenie poziomu dostosowania społecznego i świadomości zagrożeń związanych z uzależnieniami.

 

Wszelkie zajęcia terapeutyczne i edukacyjne realizowane są w ramach projektu pn.: ROZWIŃ SKRZYDŁA – NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE – dla uczniów/uczennic z upośledzeniem funkcji psychomotorycznych zwiększające sprawność fizyczną, koordynację, precyzją ruchów w zakresie motoryki małej i dużej.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE – metoda wykorzystywana jako część programu terapii dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, dzieci upośledzonych umysłowo, autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, jąkających się lub nerwicowych.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – METODA DOBREGO STARTU – rozwijanie funkcji językowych, funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych – integracji percepcjo – motorycznej (podstawa złożonych czynności czytania, pisania i liczenia).

DOGOTERAPIA – metoda rehabilitacji w której odpowiednio przeszkolony PIES wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnieniu dzieci i nawiązaniu kontaktu ze światem zewnętrznym.

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – przygotowanie do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej – spotkania obejmujące wykorzystanie posiadanych predyspozycji, uzdolnień i talentów, alternatywnych możliwości kształcenia.

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE – PROGRAM WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH – 4 wyjazdy (JURAPARK W KRASIEJOWIE, DOM CHLEBA W RADZIONKOWIE + SZTOLNIA TARNOWSKIE GÓRY, MUZEUM WSI OPOLSKIEJ, OLESNO – MUZEUM + AQUAPARK). Po każdym wyjeździe będż prowadzone zajęcia w formie prezentacji multimedialnej.

DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE – z matematyki i języka polskiego niwelujące braki edukacyjne.

PROGRAM PREWENCYJNY – PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM – cykl cotygodniowych spotkań grupowych z wykwalifikowanym trenerem mający na celu przezwyciężenie zachowań agresywnych i naukę prawidłowych relacji z otoczeniem.

DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE – METODA LEONARDA ORR’A – metoda oddechowa wykorzystywana w procesie psychoterapii – leczenie uzależnień, chorób psychosomatycznych, uwalnianie od traum przeszłości. Cykl comiesięcznych spotkań grupowych.

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – ERGOTERAPIA – terapia zajęciowa, 2 rodzaje zajęć dodatkowych: 1. KÓŁKO KROJU I SZYCIA, 2. RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE (nabycie nowych umiejętności, nauka pracy samodzielnej i  w grupie).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content