Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
BEZPIECZNA SZKOŁA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiola   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 18:17

UDAŁO SIĘ !!!!!

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY !!!!

w ramach Ogólnopolskiego Konkursu

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

 

 

Praca była żmudna i trudna dla naszych podopiecznych jak i kadry pedagogicznej

przy ogromnej współpracy szkoły z internatem.

Było wiele zadań, które realizowaliśmy od 29.09.2012 do 23.01.2013


1.Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Podstawowym celem zajęć i debaty było definiowanie i rozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych. W debacie rozwinął się temat czy jesteśmy narodem tolerancyjnym?, czym dla każdego z nas jest ojczyzna i patriotyzm? Do debaty dzieci były przygotowane poprzez pracę w klasach nad pojęciami dotyczącymi naszego państwa przez nauczycieli historii. Uczniowie korzystali ze słowników języka polskiego, konstytucji RP, map, zdjęć, gier edukacyjnych. Zajęcia na godzinach historii miały na celu przybliżenie dzieciom rozumienia pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej. Dzieci zgodnie doszły do wniosku iż przestrzeganie prawa i uczciwe wypełnianie obowiązków każdego obywatela leży we wspólnym interesie całego społeczeństwa. Dzięki tym zajęciom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat państwa, prawa, narodu, społeczeństwa, obywatela. Realizatorami zadania byli: mgr Krystyna Kazimierowicz, mgr Bogdan Chyra.

2. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”.  Aby uczniowie mogli dogłębniej zrozumieć temat zadania drugiego przeprowadzono spotkania z psychologiem w formie warsztatowej w poszczególnych klasach na powyższy temat, dzieląc je na poszczególne bloki tematyczne: rodzina, szkoła oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach międzyludzkich. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji społecznych naszych wychowanków. Podczas spotkania uczestnicy poznali  zasady dobrej komunikacji, w zajęciach praktycznych wypracowali cechy relacji opartych na wzajemnym szacunku, wskazali zachowania utrudniające prawidłowy kontakt z innymi ludźmi. Podczas ćwiczeń interakcyjnych mieli okazję wzbogacić repertuar zachowań sprzyjających dobrym relacjom społecznym. Wykonanie prac plastycznych było okazją do własnej refleksji nad tematem, oraz było podsumowaniem tychże zajęć. Realizacja psycholog  mgr Żaklina Popiel.

3. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy”. Zajęcia były prowadzone przy współudziale Policji i Straży Pożarnej. Celem zajęć było poznanie i uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z niebezpiecznych zachowań w szkole, w domu i na ulicy, zrozumienie potrzeby zachowywania się zgodnie z regulaminem szkoły, z zasadami bezpieczeństwa ruchu na drodze ,umiejętność bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków swoich działań, utrwalenie podstawowych zasad korzystania z pomocy pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej, umiejętność zajmowania stanowiska w dyskusji, stawiania odpowiednich argumentów, głównie „przeciw niebezpiecznym zachowaniom”. Realizacja powyższego zadania obejmowała następujące działania: alarmy przeciwpożarowe szkoła, internat - mgr Jolanta Cecota ,  zajęcia z udzielania pierwszej pomocy - mgr Izabela Wojsa ,  organizacja wyjazdu do jednostki wojskowej w Lublińcu  -udział w  pikniku żołnierskim - mgr Wioletta Kloc, zajęcia „bezpieczeństwo             w szkole, w domu, na ulicy” - mgr Krzysztof Opiela, spotkanie z policjantem Komendy Policji w Dobrodzieniu – mgr Jolanta Cecota, mgr Izabela Wojsa, konkurs plastyczny pod hasłem „Zawsze i wszędzie straż do Ciebie przybędzie” - mgr Jolanta Cecota, mgr Izabela Wojsa, zajęcia o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego – mgr Izabela Wojsa, wycieczkę do Straży Pożarnej  w Oleśnie - mgr Jolanta Cecota,  zajęcia informacyjne pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” – mgr Wioletta Kloc,

4.Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." realizacja zajęć o powyższej tematyce miała na celu uświadomienie uczniom, czym jest dobro osobiste człowieka, pogłębienie wiedzy na temat nietykalności cielesnej i naruszania godności osobistej, umiejętność zajmowania stanowiska w dyskusji, stawiania odpowiednich argumentów, głównie „przeciw”. Realizatorzy:  mgr Aneta Majewska - Bednarek, mgr Katarzyna Broniarek

5„Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić”. Dzięki tym zajęciom nasi podopieczni poznali  i uświadomili sobie zagrożenia płynące z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy, alkoholu. Zrozumieli potrzebę walki z używaniem i dostępem do środków psychoaktywnych. Realizacja obejmowała: prezentacja multimedialna DOPALACZE mgr Katarzyna Broniarek, „Światowy Dzień Rzucania Palenia” mgr Joanna Kaczorowska, „Kodeks zdrowego życia- Europejski Kodeks Walki z Rakiem mgr Joanna Kaczorowska, konkursu plastyczny  pt STOP UŻYWKOM -  wybieram zdrowe życie, jestem odpowiedzialny” mgr Joanna Kaczorowska, mgr Katarzyna Broniarek, przeprowadzenie zajęć  oraz  wykonanie gazetki szkolnej nt.  „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić mgr Katarzyna Broniarek, mgr Joanna Kaczorowska, mgr Monika Babij, zajęcia socjoterapeutyczne pod hasłem Asertywność – sztuka mówienia „nie” mgr Aneta Majewska – Bednarek, zajęcia w klasie I – III GIM z okazji - „Światowego Dnia Solidarności z Chorymi na AIDS”- mgr Joanna Kaczorowska, prezentacja krótkich filmów  o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu mgr Katarzyna Broniarek, Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Ciasnej była miejscem spotkania z zespołem Full Power Spirit mgr Rafał Balcerzak

6. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. Przygotowana  prezentacja multimedialna na temat subkultur, skupiała się na takich grupach jak: dresiarze, blokersi, hip – hop’owcy, kibole, skinheadzi. Zanim zaprezentowano daną subkulturę, poprzedzano ją krótką rozmową na jej temat: dlaczego dajemy wciągnąć się do „paczki”, omówiono charakterystykę jej członków, ideologię  i symbolikę oraz   skutki płynące  z uczestnictwa (co nam daje i co odbiera). Uczniowie chętnie się wypowiadali i podawali przykłady. Celem spotkania było zrozumienie przez uczniów potrzeby walki z niewłaściwym zachowaniem młodych ludzi i umiejętne zajmowanie stanowiska w dyskusji, stawiania odpowiednich argumentów, głównie „przeciw”.

Realizacja  mgr Katarzyna Broniarek

7.Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”. Zadanie  to  miało  na  celu kształtowanie właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych, bogacenie słownictwa uczniów wokół tematu inwalidztwa, poznanie praw inwalidów, zaznajomienie z rodzajami inwalidztwa. Dzięki zajęciom uczniowie  zrozumieli, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa, jak ludzie sprawni, potrzebują, tak jak my wszyscy, przyjaźni i miłości, wymagają z naszej strony zrozumienia i tolerancji. Realizacja obejmowała: przeprowadzenie zajęć o powyżej tematyce wraz z wykonaniem gazetek klasowych o tematyce savoir  vivre mgr Aneta Majewska – Bednarek , mgr Katarzyna Broniarek, organizacja spotkania integrującego z klasą VI MOS i klasą I – II ZET mgr Żaklina Popiel, akcja Pola Nadziei wyjście do ZOL w Dobrodzieniu, przygotowanie występu jasełkowego mgr Izabela Wojsa, mgr Wioletta Kloc, wizyty w ZOL wolontariat mgr Anna Gryga, wyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach mgr Rafał Balcerzak.

8. „Nie jesteś sam”. Celem zajęć było dostrzeżenie problemu samotności wśród ludzi, zdefiniowanie tego pojęcia, podanie przyczyn, a także skutków tego stanu. Podczas zajęć próbowaliśmy wspólnie znaleźć przyczyny samotności i odrzucenia. Uczniowie rozpatrywali różnego rodzaju sytuacje prowadzące do tego stanu, następnie podawali własne przykłady, często dotyczące ich samych. W trosce o dobro uczniów dyrekcja i nauczyciele, rozumiejąc rangę tego problemu w dzisiejszym świecie, potrafią dostrzec i zdiagnozować indywidualny przypadek oraz zastosować odpowiednią do sytuacji pomoc. Takie działania są priorytetem wychowawczym w naszej placówce i wpisują się w jej wychowawcze oddziaływania. Umieszczono również na korytarzu szkolnym informację dla uczniów do jakich instytucji mogą się zwrócić o pomoc m.in. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, Infolinię Rzecznika Praw Dziecka, telefon Niebieska Linia oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Realizatorami powyższego zadania były: mgr Żaklina Popiel, mgr Aneta Majewska – Bednarek.

9. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia” przygotowanie prezentacji multimedialnej - Życie jest tylko  jedno -  odpowiedzialność prawna. Z dużym zainteresowaniem przyjęli informacje dotyczące reguł prawa cywilnego i karnego odnoszące się do nieletnich. Bardzo chętnie zabierali głos w dyskusji na temat faktycznego stanu przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków oraz sposobów poprawienia tego stanu. Spotkanie poprowadziła mgr Katarzyna Broniarek.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę. Nasi podopieczni uczestniczą w cyklicznych comiesięcznych spotkaniach świetlicowych poświęconych  budowaniu hierarchii wartości moralnych. Celem zajęć jest  przekazanie wiedzy na temat wartości i zasad moralnych oraz ich znaczeniu dla rozwoju osobistego człowieka. Prowadzono je w oparciu o książki: Z dzieckiem w świat wartości” I. Koźmińska, E. Olszewska oraz „Wychowanie w duchu wartości” D. Tillman, D. Hsu.

Przedstawiamy podjęte działania w ramach programu Z dzieckiem w świat wartości, realizacja poprzez apele  pod hasłem: „Z dzieckiem w świat wartości”

SZACUNEK mgr Katarzyna Broniarek

UCZCIWOŚĆ mgr Katarzyna Broniarek

ODPOWIEDZIALNOŚĆ mgr Joanna Kaczorowska, mgr Katarzyna Broniarek

SAMODYSCYPLINA mgr Monika Babij

SPRAWIEDLIWOŚĆ mgr Danuta Szafarczyk

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 11:42
 
Teatr Opole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiola   
wtorek, 16 kwietnia 2013 18:53

12 kwietnia 2013r. wszyscy uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu mieli okazję przenieść się w magiczny, baśniowy świat uczestnicząc w spektaklu pt. „Królowa śniegu” wystawianym w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

„Królowa śniegu” Hansa Christiana Andersena to jedna z najpiękniejszych opowieści o miłości, przyjaźni, odpowiedzialności za siebie i innych. Kawałek szkła, który nagle wpada w serce Kaja czyni go obcym dla przyjaciół. Kaj ulega złudzeniu innego, lepszego życia. Hans Christian Andersen napisał tę baśń dla wszystkich. Młodzi widzowie odnajdą w niej mnóstwo cudownych i niesamowitych przygód, magiczną podróż Gerdy, jej niezwykłych przyjaciół spotykanych w czasie drogi, piękną i czarodziejska krainę śniegu, feerie barw, emocji a nawet zapachów.

Spektakl ten urzekł wszystkich wspaniałą scenografią, muzyką, kostiumami, a przede wszystkim grą aktorską. Tradycyjna treść baśni została wzbogacona o współczesne utwory muzyczne, np. Leonarda Cohena oraz poezję - piękną „Rozmowę liryczną” Gałczyńskiego, a także taniec z mieczami świetlnymi do rytmów techno. To wszystko sprawiło, że przedstawienie to przemówiło do każdego. Magiczna atmosfera oraz emocje udzielały się wszystkim, a samą sztukę można było odbierać niemalże wszystkimi zmysłami.

Po zakończeniu spektaklu z ust naszych podopiecznych słychać było tylko słowa zachwytu i wzruszenia.. Wszyscy mamy nadzieję, że tak wspaniałych doznań estetycznych będziemy mogli jeszcze wielokrotnie doświadczyć.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania naszemu anonimowemu sponsorowi, dzięki któremu mogliśmy doświadczyć tak wspaniałych chwil i niezapomnianych przeżyć.

DZIĘKUJEMY !!!

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 11:42
 
Odyseja Umysłu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiola   
czwartek, 14 marca 2013 21:21

23 lutego wychowankowie: Łukasz Antonów, Patryk Gorzkowski, Daniel Jakubiński oraz Dominik Wałcerz z naszego Ośrodka wzięli udział w Eliminacjach Regionalnych Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Odyseja Umysłu”. Ku wielkiej radości własnej oraz towarzyszących im: Pani Dyrektor Małgorzaty Krzepkowskiej, Pani psycholog (a jednocześnie trenera drużyny) Żakliny Popiel oraz Pani pedagog Katarzyny Broniarek chłopcy otrzymali Nagrodę Omera za postawę Fair Play. W uzasadnieniu takiej decyzji sędziowie podali: „W stresowej sytuacji podczas rozwiązywania Problemu Spontanicznego członkowie zespołu wykazali się wobec siebie wyjątkową empatią, a wsparcie, jakiego sobie wzajemnie udzielali, wzbudziło szczególne uznanie i duży podziw jurorów.”

Naszym Odyseuszom oraz ich trenerce serdecznie gratulujemy!

Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 16:54
 
Zakończenie PROJEKTU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiola   
czwartek, 27 grudnia 2012 18:14

Projekt „ROZWIŃ SKRZYDŁA” – NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE, którego projektodawcą jest POWIAT OLESKI, realizowany był w naszej placówce od maja 2012r. do grudnia 2012r.

W ramach różnorodnych spotkań wychowankowie mieli okazję doświadczyć wielu nowych i niezwykle interesujących form zajęć. Każde działanie miało na celu przede wszystkim dobro i zadowolenie naszych wychowanków. Prowadzący zajęcie z niezwykłym zaangażowaniem, pasją oraz cierpliwością i sercem podchodzili do każdej osoby, próbując nawiązać bliskie relacje i dać z siebie jak najwięcej. Uczniowie odpłacali im za to miłym słowem, uśmiechem, ale przede wszystkim swoim zainteresowaniem i poprawą w codziennym funkcjonowaniu oraz rozwojem trenowanych umiejętności, wzrostem poczucia własnej wartości i ogólnie pojętym rozwojem osobistym.

Za zaangażowanie, pasję, cierpliwość, serce, uśmiech i dobrą zabawę wszystkim prowadzącym zajęcia, w imieniu uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, składamy serdeczne podziękowania.

Składamy także podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie za umożliwienie nam udziału w projekcie „ROZWIŃ SKRZYDŁA” – NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE, a przede wszystkim dla pani koordynator Agnieszki Karlak – Bartkowskiej oraz pani Lidii Zientek, które zawsze służyły nam cenną pomocą, dobrą radą i niezwykłą cierpliwością i życzliwością.

 

 

NASZE ZAJĘCIA:

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – prowadząca p. Roksana Tomczyk

Metoda Dobrego Startu – prowadząca p. Karolina Mysiura - Wojtuś

Dogoterapia – prowadząca p. Izabela Wojsa

Rehabilitacja – prowadząca p. Bernadetta Gurok

Doradztwo edukacyjno – zawodowe prowadząca – p. Jolanta Cecota

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – prowadząca p. Lidia Kuboth i p. Gertruda Regner

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – prowadząca p. Joanna Kaczorowska

Ergoterapia: Kółko kroju i szycia – prowadząca p. Wioletta Kloc

Ergoterapia: Rzemiosło artystyczne – prowadząca p. Joanna Wróblewska

Metoda Leonarda Orr’a - prowadząca p. Magdalena Stan – Sokołowska

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym – prowadząca p. Anna Włodarczyk

Program wyjazdów edukacyjnych – organizator p. Rafał Balcerzak

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 11:33
 
II Rodzinny Piknik na Pożegnanie Lata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiola   
poniedziałek, 10 września 2012 00:00

W ramach Targów Meblowych trwających od 24.08.- 9.09. 2012 r. w sobotę 8 września zorganizowany został Piknik Na Pożegnanie Lata, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym i Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.

W ogródku jordanowskim tuż za plebanią mimo nieco kapryśnej pogody zrobiło się gwarno, kolorowo i twórczo. Wychowawcy i nauczyciele z ZPE zorganizowali warsztaty dla wszystkich uczestników festynu.

Przy ich pomocy młodzież miała okazję m.in. własnoręcznie wykonać biżuterię z kolorowych koralików, uszyć sukienkę marzeń, stworzyć zwierzaka z siana albo żywiołowo pokręcić tyłkiem w rytmach zumby.
Na brak atrakcji nikt nie mógł narzekać, bo program został tak stworzony, by zainteresować i dziecko, i dorosłego. Ponadto na wszystkich czekał bogato zastawiony bufet- pyszne ciasta, bigos czy kiełbaski z grilla.

 

Impreza opisana została w Kulisach Powiatu z dn. 13. września 2012 r.

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 11:30
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 następna > ostatnia >>

Strona 58 z 59