Wymagane dokumenty do przyjęcia w placówce

Zasady rekrutacji w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE
Prosimy o zapoznanie się z warunkami przyjęcia wychowanków do naszej placówki.
Pozwoli nam to na optymalne wykorzystanie miejsc i usprawni proces przyjęcia.

I. Podstawą przyjęcia wychowanka do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii jest złożony wniosek rodzica(opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Krok 1 – warunki niezbędne:
-podanie rodziców przesłane do placówki
-spotkanie i rozmowa z dyrektorem, pedagogiem i psychologiem
informacja zwrotna dla rodziców lub opiekunów.
Krok 2 – spełnienie warunków formalnych:
-posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie
niedostosowaniem społecznym
-wydanie skierowania przez właściwy organ.

Pozostałe wymagane dokumenty do przyjęcia

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen.

– Opinię pedagoga/wychowawcy klasy.

– Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW.

– Odpis skróconego aktu urodzenia.

– Poświadczenie zameldowania.

– Aktualne zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.

– Zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej dziecka.

– Zaświadczenie lekarskie z zaleceniami podawania leków ( jeśli bierze leki)

– Kasetka na leki

– Karta zdrowia dziecka i kserokopia karty szczepień.

– Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane

przez zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( jeśli zostało wydane )

– Inne dokumenty ( np. dokumentacja medyczna, opinia psychologiczna, wywiad kuratora, itp.).

Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.

O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) informowani są telefonicznie.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY PRZYJĘCIU UCZNIA/WYCHOWANKA

należy zapoznać rodzica/opiekuna z poniższą dokumentacją:

 1. Ankieta dla rodzica/opiekuna.
 2. Zgody rodzica/opiekuna.
 3. Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW.
 4. Kontrakt terapeutyczny dla wychowanka – x2
 5. Kontrakt terapeutyczny dla rodzica/opiekuna – x2
 6. Lista rzeczy potrzebna do zaopatrzenia.
 7. Wniosek o częściowe zwolnienie z odpłatności za wyżywienie
 8. Oświadczenie o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 9. Wykaz najważniejszych informacji dla rodzica/opiekuna prawnego wychowanka ZPE w Dobrodzieniu – x2
 10. Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku.
 11. SKS.
 12. Ankieta – Co lubię robić w wolnych chwilach?
 13. Karta deklaracji wyboru zajęć z wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.
 14. Oświadczenie zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym ucznia.
 15. Ekonomia Punktowa.
 16. Oświadczenie – zgoda na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych.
 17. WDŻ.
 18. Zgoda na udział wolontariacie.
 19. Informacja o zmianie sposobu fakturowania leków.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Comments are closed.
Skip to content