Rekrutacja i wymagane dokumenty przy przyjęciu

Zasady rekrutacji w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.

I. Podstawą przyjęcia wychowanka do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii jest wniosek rodzica(opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Dokumenty pozostałe wymagane do przyjęcia do ośrodka

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen.

– Opinię pedagoga/wychowawcy klasy.

– Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego i NNW.

– Odpis skróconego aktu urodzenia.

– Poświadczenie zameldowania.

– Aktualne zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.

– Zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej dziecka.

– Zaświadczenie lekarskie z zaleceniami podawania leków ( jeśli bierze leki)

– Kasetka na leki

– Karta zdrowia dziecka i kserokopia karty szczepień.

– Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane

przez zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( jeśli zostało wydane )

– Inne dokumenty ( np. dokumentacja medyczna, opinia psychologiczna, wywiad kuratora, itp.).

Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.

O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) informowani są telefonicznie.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pobrania i wydrukowania poniższej dokumentacji oraz wypełnienie jej przed przyjazdem do placówki. Następnie zobowiązani są do umówienia się telefonicznego z ośrodkiem na daną godzinę przyjęcia na bieżący rok szkolny.

Ze względu na możliwą panującą pandemię COVID-19 uczniowie będą przyjmowani według ustalonego harmonogramu. Brak odpowiedniej dokumentacji będzie skutkował przesunięciem przyjęcia danego ucznia na koniec kolejki, gdy zostaną przyjęci wszyscy wychowankowie którzy byli umówieni na wskazaną godzinę.

Apelujemy o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY PRZYJĘCIU UCZNIA/WYCHOWANKA

należy zapoznać rodzica/opiekuna z poniższą dokumentacją:

 1. Ankieta dla rodzica/opiekuna.
 2. Zgody rodzica/opiekuna.
 3. Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW.
 4. Kontrakt terapeutyczny dla wychowanka – x2
 5. Kontrakt terapeutyczny dla rodzica/opiekuna – x2
 6. Lista rzeczy potrzebna do zaopatrzenia.
 7. Wniosek o częściowe zwolnienie z odpłatności za wyżywienie
 8. Oświadczenie o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 9. Wykaz najważniejszych informacji dla rodzica/opiekuna prawnego wychowanka ZPE w Dobrodzieniu – x2
 10. Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku
 11. SKS
 12. Ankieta – Co lubię robić w wolnych chwilach?
 13. Karta deklaracji wyboru zajęć z wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.
 14. Oświadczenie zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym ucznia.
 15. Ekonomia Punktowa.
 16. Oświadczenie rodzica/opiekuna, że wychowanek nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
 17. Deklaracja rodzica/opiekuna COVID-19.
 18. Oświadczenie – zgoda na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych.
 19. WDŻ.
 20. Zgoda na udział wolontariacie.
 21. Informacja o zmianie sposobu fakturowania leków.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Comments are closed.
Skip to content