Organizacje szkolne

Stwarzamy uczniom warunki:

Zalecenia do pracy oraz określenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – ZRUUs
 • zajęcia rozwijające kompetencje emecjonalno-społeczne – ZRKES
 • trening umiejętności społecznych – TUS
 • trening zastępowania agresji – TZA
 • porady i konsultacje
 • pomoc w załatwieniu w PPP orzeczenia na kolejny etap edukacyjny

nie tylko do nauki, ale i do rozwoju zainteresowań poprzez możliwość uczestniczenia w następujących formach zajęć pozalekcyjnych: 

 • koło teatralne
 • koło artystyczne/plastyczne
 • koło historyczne
 • koło kulinarne
 • koło muzyczne/bębny afrykańskie
 • koło krawieckie
 • koło fotograficzne
 • koło teatralne
 • koło rowerowe
 • koło filmowe
 • koło informatyczne
 • koło wzorowego chrześcijanina
 • koło stolarskie
 • Szkolny ogród
 • Szkolne Koło PCK
 • ZHP “Nieprzetarty szlak”
 • Klub Europejski “Europka i Unionek”
 • kluby czytelnicze
Comments are closed.
Skip to content