Monitoring wizyjny i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

„Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu prowadzi monitoring wizyjny budynku Zespołu oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia placówki i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę. Podstawę prawną funkcjonowania monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@powiatoleski.pl lub tel 34 359 78 33. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu.”

Comments are closed.
Skip to content