Misja i Wizja

“Kto zna cel, może podjąć decyzję,
kto podejmie decyzję, odnajdzie spokój,
kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie,
kto czuje się bezpiecznie, może pomyśleć,
kto myśli, może ulepszać.”
Konfucjusz

Misja Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

Szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno –wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.

Szkoła wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.

Misją naszej szkoły jest takie kształcenie uczniów, aby wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Chcemy, aby szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym za niezwykle istotne zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w odniesieniu do oferty edukacyjnej Szkoły. Dążymy do przygotowania ucznia do podejmowania trafnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz
aktywnego udziału w życiu społecznym.

Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzymy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w Szkole, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy.

Wizja Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

W naszej Szkole tworzymy właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia. Stawiamy sobie więc za cel przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości, uczymy ich rozpoznawania swoich potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz hierarchizacji wartości. Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby ucznia i dbają o jego dobro, życzliwie współpracując ze sobą, są gotowi do wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy, którzy współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek naszej placówki, pozytywnie się z nią identyfikując.

Comments are closed.
Skip to content