Internat przy ZPE

Nasz internat mieści się w tym samym budynku co szkoła, także wychowankowie na lekcje mogą iść nawet w kapciach. Dzięki niedużej liczebności grup wychowawczych panuje u nas domowa atmosfera, co stwarza możliwość indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego podopiecznego. Internat spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczo – wychowawczą. W okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem, zapewniając im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego.

Wychowawcy organizują pracę w grupach wychowawczych, pomagają podopiecznym w nauce i analizują ich sytuację rodzinną. Celem tych oddziaływań jest przyzwyczajenie młodzieży do samodzielnego funkcjonowania na miarę jej indywidualnych możliwości. W działalności wychowawczo-opiekuńczej uwzględniana jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym. Czasowe przejęcie funkcji rodziny nie może bowiem oznaczać odizolowania jej od wpływu na dziecko, lecz poprzez współpracę ze środowiskiem rodzinnym i podtrzymywanie więzi, dopomaganie jej i uwzględnianie uwag.

Zajęcia w internacie związane są z pracami gospodarczymi, tematycznymi, a także z czynnościami rekreacyjnymi. W godzinach porannych prowadzona jest toaleta, sprzątanie pomieszczeń, śniadanie oraz przygotowanie do udziału w zajęciach lekcyjnych. Podczas spożywania posiłków dyżurni obsługują koleżanki i kolegów, dbają o ład, porządek i kulturę przebywania w stołówce. Nad wszystkimi wychowankami czuwają dyżurujący wychowawcy. Generalne porządki w grupach internatowych przeprowadza się raz w tygodniu. Podzielone odcinki pracy każdy wychowanek wykonuje samodzielnie. Wychowawca zwraca uwagę na kulturę i estetykę realizacji zadań. Dziecko musi posiąść umiejętność zaplanowania zajęć, przygotowania odpowiednich narzędzi oraz samokontroli tak podczas wykonywania, jak i po zakończeniu pracy.

Wychowanie dzieci ze specjalnymi trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi oraz o obniżonej sprawności umysłowej jest ściśle powiązane z zajęciami pozalekcyjnymi. Wszyscy wychowankowie mogą korzystać z różnych form aktywności. Odpowiednia organizacja czasu wolnego podopiecznych, pozwalająca na rozwój ich zainteresowań, zapewnia możliwość rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, a także pozwala wyrobić wśród wychowanków umiejętność czynnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu.

Comments are closed.
Skip to content